ALGEMENE VOORWAARDEN
LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN
VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID ENRICO BENETTI B.V. GEVESTIGD EN KANTOORHOUDENDE TE OUD BEIJERLAND

Art. 1. Toepasselijkheid

1. Deze leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met, leveringen van en werkzaamhe-den verricht door Enrico Benetti B.V., hierna te noemen Enrico Benetti. Afwijkende bedingen, afspraken of regelingen gelden slechts indien en voorzover door Enrico Benetti schriftelijk wordt bevestigd. Indien een bepaling van deze voorwaarden alleen geldt voor consumenten of alleen voor niet consumenten wordt dat vermeld.

2. Door met Enrico Benetti een overeenkomst aan te gaan doet de wederpartij afstand van eventueel door hem gehanteerde voorwaarden, hoe dan ook genaamd, zodat op alle overeenkomsten uitsluitend de door Enrico Benetti gehanteerde voorwaarden toepasselijk zijn.

3. Indien de wederpartij een consument betreft die een aanpassing van deze voorwaarden met Enrico Benetti overeenkomt wordt hij aangemoedigd deze aanpassing schriftelijk te doen bevestigen om misverstanden over de verwachtingen van partijen te voorkomen.

4. Iedere bestelling van producten wordt aangemerkt als een aanbod van de wederpartij om producten met toepasselijkheid van deze voorwaarden te kopen.

Art. 2. Algemeen

1. Onder "de wederpartij" wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: iedere rechts- of natuurlijk persoon, die met Enrico Benetti een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten.
Onder consument een natuurlijk persoon niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf en onder niet consument iedere rechts- of natuurlijke persoon handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

2. Wijzigingen van een overeenkomst, waardoor nadelige gevolgen voor Enrico Bentti zouden ontstaan, en annulering van een overeenkomst, zijn zonder toestemming van Enrico Benetti onverbindend, behalve zulks op grond van de wet gevorderd zou kunnen worden of in zover hierin door de voorwaarden wordt voorzien.

3. Bedingen, op grond waarvan Enrico Benetti een leveringsverplichting op zich neemt zonder dat de wederpartij zich tot afname der betrokken goederen verbindt, dan wel op grond waarvan de hoeveelheid en/of de prijs van de te leveren respectievelijk af te nemen goederen aan een voorbehoud zijn verbonden, zijn onverbindend.
Enrico Benetti BV Akte van depot 24/2016 13 april 2016

Art. 3. Aanbiedingen en offertes

1. Alle door Enrico Benetti gedane aanbiedingen en offertes, waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, zijn geheel vrijblijvend. Toezending van offertes, in welke vorm dan ook, verplicht Enrico Benetti niet tot levering.

2. Enrico Benetti heeft het recht een opdracht zonder opgave van redenen te weigeren.

Art. 4. Totstandkoming van de overeenkomst

1. Enrico Benetti is aan haar schriftelijke aanbiedingen en aan door wederpartij aan Enrico Benetti gegeven opdrachten eerst dan gebonden, wanneer Enrico Benetti de aanvaarding schriftelijk heeft bevestigd.

2. Later en in afwijking van lid 1 gemaakte aanvullende afspraken, wijzigingen en/of toezeggingen hetzij mondeling, hetzij schriftelijk gedaan door niet statutair bevoegde of zij die niet krachtens procuratie/lastgeving volmacht hebben, zijn niet bindend, tenzij deze door Enrico Benetti en wederpartij schriftelijk worden bevestigd.

3. Ingeval de wederpartij naar oordeel van Enrico Benetti niet voldoende kredietwaardig blijkt voor de nakoming van de overeenkomst, is Enrico Benetti gerechtigd al haar contractuele verplichtingen op te schorten, onverminderd de aan Enrico Benetti krachtens de wet of deze voorwaarden toekomende rechten.

4. Aan consumenten komt het recht toe de koopovereenkomst eenzijdig zonder opgave van redenen te ontbinden binnen 30 werkdagen na ontvangst van het produkt. Enrico Benetti komt in dat geval het recht toe hiervan een schriftelijke bevestiging van de consument te verlangen.

Art. 5. Prijzen en Tarieven

1. Alle door Enrico Benetti gedane prijsopgaven zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van prijswijziging, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

2. Prijzen van Enrico Benetti zijn gebaseerd op (kost)prijsbepalende factoren, geldend op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst. Indien vóór de levering of, indien in termijnen wordt geleverd, tijdens de levering enige verhoging van de (kost)prijs bepalende factoren optreedt heeft Enrico Benetti het recht een evenredige verhoging aan de wederpartij in rekening te brengen.
Enrico Benetti BV Akte van depot 24/2016 13 april 2016

3. De door Enrico Benetti vermelde prijzen zijn steeds exclusief B.T.W., invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Enrico Benetti is gerechtigd elke wijziging in deze tarieven aan de wederpartij door te berekenen.

4. In geval van consumentenkoop worden de prijs en overige kosten waaronder die van vervoer, duidelijk vermeld in de offerte, en of orderbevestiging en in de factuur.

5. Indien de wederpartij een consument betreft is die consument gerechtigd de overeenkomst te ontbinden als de prijsverhoging binnen drie maanden na sluiten van de overeenkomst plaatsvindt.

Art. 6. Levering

1. De levering geschiedt franco huis of magazijn van de wederpartij tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Voor zendingen met een factuurwaarde van minder dan 450,- zal bij niet consumenten een toeslag voor behandelingskosten en vracht in rekening worden gebracht. Bijzondere en/of door deze wederpartij gewenste verpakkingen worden eveneens extra in rekening gebracht. De wijze van verzending en het middel van vervoer aan de wederpartij zijn ter keuze van Enrico Benetti.

2. De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment dat de te leveren goederen het magazijn van Enrico Benetti verlaten. Vanaf het moment van levering zijn de goederen voor risico van de wederpartij. Bij levering aan consumenten gaat het risico over op de consument vanaf het moment van bezorging van het (de) product(en).

3. Alle door Enrico Benetti opgegeven leveringstermijnen zijn slechts benaderend en nooit verbindend. De opgegeven leveringstermijn draagt geen fataal karakter, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Bij overschrijding van de levertijd met meer dan 30 dagen anders dan door overmacht is de wederpartij gerechtigd Enrico Benetti schriftelijk een redelijke termijn te stellen alsnog te leveren. Indien niet binnen die termijn geleverd wordt is de wederpartij gerechtigd de bestelling te annuleren, zonder enige aanspraak op schadevergoeding.

4. Consumenten zijn tot het moment van levering gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden indien levering niet binnen 30 dagen na overeengekomen leveringsdatum heeft plaatsgevonden, zonder enige aanspraak op schadevergoeding.
Indien van deze bevoegdheid gebruik wordt gemaakt dient de consument hiervan voor de levering schriftelijk aan Enrico Benetti melding te maken.
Enrico Benetti BV Akte van depot 24/2016 13 april 2016

Art. 7. Opslag

1. De wederpartij is verplicht het gekochte binnen de overeengekomen termijn af te nemen.
Indien de wederpartij niet vóór het verstrijken van de leverings-termijn de goederen afneemt en/of de wederpartij de goederen weigert, heeft Enrico Benetti het recht, om zonder voorafgaande ingebrekestelling de overeenkomst, voorzover deze nog niet is uitgevoerd, ontbonden te verklaren, onverminderd het recht van Enrico Benetti om volledige vergoeding van de geleden schade te vorderen. De geleden schade wordt gesteld op tenminste 50 % van de verkoopprijs van het niet afgenomen gedeelte. Indien de wederpartij een consument betreft blijft Enrico Benetti gerechtigd op de volledige verkoopprijs.

2. Desgewenst kan Enrico Benetti er voor kiezen de goederen voor rekening en risico van de wederpartij, daaronder begrepen het risico van kwaliteitsvermindering, in haar magazijn of elders opslaan. Door zodanige opslag worden de goederen geacht te zijn geleverd. Van deze opslag dient onverwijld, onder inzending van de factuur ter zake van levering, aan de wederpartij schriftelijk kennis te worden gegeven.

Art. 8. Overmacht

1. In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is Enrico Benetti gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren of tijdelijk op te schorten zonder dat de wederpartij en/of derden aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kunnen doen gelden. Onder overmacht wordt ondermeer, maar niet uitsluitend verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, bedrijfstoring, storingen in het verkeer of transport, in (data) netwerken, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuur -rampen, brand, atoomreacties, machinebreuk en overigens alle omstandigheden waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst, naar redelijkheid en billijkheid niet van Enrico Benetti kan worden gevergd.

2. Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele door Enrico Benetti is uitgevoerd, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Enrico Benetti gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Art. 9. Aansprakelijkheid

Enrico Benetti is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, welke voor de wederpartij of voor derden mocht ontstaan als gevolg van het gebruik van producten van Enrico Benetti, tenzij de geldende wettelijke regelingen en/of de onderhavige voorwaarden uitdrukkelijk anders bepalen, in welk geval de aansprakelijkheid van Enrico Benetti jegens ;
de wederpartij niet consument is beperkt tot het vergoeden van de directe schade, niet zijnde bedrijfsschade, gederfde winst of andere gevolgschade, van de wederpartij met een maximum van € 5000,- per gebeurtenis en
een derde, voorzover de aansprakelijkheid van Enrico Benetti jegens deze derde verder zou gaan dan de aansprakelijkheid van Enrico Benetti jegens de wederpartij, beperkt tot het vergoeden van de door deze derde geleden schade, als ware de schade geleden door de wederpartij en vrijwaart de wederpartij Enrico Benetti voor het meerdere.
de wederpartij consument in alle gevallen ten aanzien van schade aan zaken beperkt is tot het bedrag van ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

Art. 10. Reclames/ non-conformiteit

1. Onder reclames dienen te worden verstaan, alle grieven van de wederpartij terzake van de hoedanigheid ener leverantie, niet zijnde afwijkingen ten aanzien van de technische uitvoering en het model die aan de fabrikant en Enrico Benetti zijn toegestaan, voorzover hierdoor de waarde van het geleverde niet ten ongunste wordt beïnvloed.

2. De wederpartij is verplicht de geleverde goederen, inclusief de verpakking, terstond bij aflevering te controleren op tekorten en/of beschadigingen, danwel deze controle uit te voeren na mededeling van Enrico Benetti dat de goederen ter beschikking van de wederpartij staan.

3. Geconstateerde tekorten en/of beschadigingen dienen door de wederpartij niet consument bij aflevering op de factuur/vrachtbrief te worden vermeld, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt het geleverde te hebben aanvaard. Reklames dienaangaande worden dan niet meer in behandeling genomen.

4. Reklames door niet consumenten kunnen slechts geldend worden gemaakt, indien ze schriftelijk zijn ingediend en het reklame-advies, hetwelk een omschrijving van de reklame dient te bevatten, binnen 8 dagen na de levering in het bezit van Enrico Benetti is, onverminderd het bepaalde in de volgende leden. Consumenten zijn gehouden Enrico Benetti binnen bekwame tijd na ontdekking op de hoogte te stellen van de non-conformiteit, zichtbare afwijkingen met de orderbevestiging.

5. In geval van een gerechtvaardigde reklame is Enrico Benetti verplicht de gereclameerde goederen zo spoedig mogelijk te vervangen, zonder dat Enrico Benetti aansprakelijk kan worden gesteld voor de geleden schade. Geen reclames kunnen ten gelden worden gemaakt die een gevolg zijn van door de wederpartij onjuist en onvolledig doorgegeven gegevens.

6. Door het indienen van een reklame wordt de betalingsplicht van de wederpartij ten aanzien van de in geschil zijnde goederen niet opgeschort.

7. Gereclameerde zaken dienen slechts geretourneerd te worden, wanneer Enrico Benetti daarmee akkoord gaat. De kosten en het risico verbonden aan het franco verzenden van zaken op het door Enrico Benetti aangewezen adres en het opnieuw verzenden aan de wederpartij, zijn voor de wederpartij.

Art. 11. Garantie

1. Enrico Benetti staat in voor de deugdelijkheid, alsmede de kwaliteit van de door haar geleverde en/of de door haar verwerkte goederen, een en ander met inachtname van hetgeen elders in deze voorwaarden bepaald.

2. Garantie voor, door Enrico Benetti, elders ingekochte goederen wordt slechts gegeven indien en voorzover de desbetreffende fabrikant/leverancier garantie verstrekt.

3. Garantieaanspraken omvatten slechts het repareren of laten repareren van eventuele constructie en/of fabricagefouten. Alle schade, zowel directe als ook indirecte, ontstaan door het niet naar behoren functioneren van de door Enrico Benetti geleverde goederen, valt buiten de garantie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Enrico Benetti.

4. Aanspraken op garantie worden niet erkend, indien bij het gebruik van het artikel de fabrieksvoorschriften niet zijn opgevolgd, indien het geleverde voor andere dan de normale doeleinden wordt gebruikt dan wel op onoordeelkundige wijze behandeld, gebruikt of onderhouden is.

5. Reparatie van of wijziging aan het geleverde door de wederpartij zonder overleg met of schriftelijke toestemming van Enrico Benetti, doet elke aanspraak op garantie vervallen.

6. Indien de wederpartij zijn verplichting(en) niet nakomt, wordt Enrico Benetti als gevolg hiervan eveneens ontheven van haar (garantie)verplichting(en).

Art 12. Reparatie

1. Reparatie van de door Enrico Benetti geleverde goederen wordt uitgevoerd met inachtneming van het elders in deze voorwaarden bepaalde en geschiedt naar beste kunnen en weten.

2. Enrico Benetti is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van in reparatie gegeven goederen, tenzij Enrico Benetti opzet of grove schuld verweten kan worden.

3. Indien met de wederpartij is overeengekomen dat de gerepareerde goederen door deze zouden worden afgehaald en hij, na herhaalde schriftelijke mededeling dat de zaken gereed staan, deze verplichting schendt, is Enrico Benetti gerechtigd de zaken te verkopen.

Art. 13. Betaling

1. Alle betalingen dienen bij levering contant te geschieden, danwel binnen 30 dagen na faktuurdatum te worden gestort op een door Enrico Benetti aangewezen bank- of girorekening, behoudens in geval sprake is van een wederpartij consument. In dat geval dient de betaling bij vooruitbetaling plaats te vinden op het tijdstip dat vermeld is op de orderbevestiging op een door Enrico Benetti aangewezen bank of girorekening. De order wordt eerst nadien in behandeling genomen.

2. Bij betaling per giro of per bank geldt als datum van betaling de dag van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Enrico Benetti.

3. Enrico Benetti is niet verplicht de wederpartij vooraf opmerkzaam te maken op het verstrijken van een betalingstermijn of hem rekeninguittreksels en dergelijke te zenden, tenzij anders is overeengekomen.

4. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de wederpartij van rechtswege in verzuim. Vanaf de datum dat de wederpartij in verzuim is (vervaldatum van de faktuur) is Enrico Benetti zonder nadere ingebrekestelling, - in geval van een consument wederpartij nadat een herinnering met een betalingstermijn van 14 dagen is uitgegaan en daarop geen betaling is gevolgd, - gerechtigd aanspraak te maken op rente en buitengerechtelijke kosten conform onderstaande bepalingen:

5. rente;
Over de achterstallige bedragen is Enrico Benetti gerechtigd rente in rekening te brengen tegen een rentevoet van 1,5 % per maand, voor elke maand of gedeelte daarvan, te rekenen vanaf de vervaldatum (zijnde 30 dagen na faktuurdatum).

6. buitengerechtelijke incassokosten;
Alle op de invordering vallende kosten, waaronder zowel de ge-rechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten, zijn voor rekening van de wederpartij.
De buitengerechtelijke incassokosten worden indien de wederpartij een consument is berekend conform het ”besluit Vergoeding Buitengerechtelijke incassokosten”, zoals genoemd in artikel 6.96 lid 4 BW.
Indien de wederpartij een rechtspersoon is of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep op bedrijf bedragen de buitengerechtelijke kosten 15 % van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 40, onverminderd het recht van Enrico Benetti de daadwerkelijke buitengerechtelijke kosten te vorderen, indien deze meer mochten bedragen. Onder daadwerkelijke kosten worden begrepen de gebruikelijke tarieven van de zonodig door Enrico Benetti ingeschakelde advocaat, respectievelijke deurwaarder of incassobureau, alsook de interne kosten.

7. Enrico Benetti heeft steeds het recht om zowel vóór als ná totstandkoming van de overeenkomst voor de betaling zekerheid te verlangen.Het bovenstaande onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door Enrico Benetti totdat de zekerheid is gesteld; een en ander onverminderd het recht van Enrico Benetti op nakoming, schadevergoeding en/of gehele of gedeeltelijke annulering van de overeenkomst, een en ander zonder enige rechtelijke tussenkomst en zonder dat Enrico Benetti deswege tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

Art 14. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle geleverde zaken blijven eigendom van Enrico Benetti zolang de wederpartij niet volledig aan al zijn betalingsverplichtingen terzake heeft voldaan.

2. Indien het recht van de staat van bestemming van een voor uitvoer bestemde zaak gunstiger is voor Enrico Benetti, kunnen partijen overeenkomen dat de goederenrechtelijke gevolgen van het eigendomsvoorbehoud worden beheerst door het recht van de staat van bestemming.

3. De wederpartij is verplicht voor zorgvuldige behandeling van de geleverde zaken zorg te dragen en mist het recht de aken aan derden af te staan of af te dragen of in onderpand te geven, te belenen, of uit de ruimte waar zij geleverd zijn te verwijderen of te doen verdwijnen, totdat de gehele koopsom en eventueel daarbij komende kosten volledig zijn betaald.

4. Elke betaling geschiedt in mindering op eventueel verschuldigde(incasso) kosten en rente en voorts tot voldoening van de oudst onbetaald gebleven faktuur.

Art. 15. Merken en modellenrecht

1. Enrico Benetti heeft de licentie op het (woord en beeld) merkenrecht Enrico Benetti.

2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Enrico Benetti mogen de merken of modellen waarvan Enrico Benetti licentienemer is niet worden nagemaakt of nagebootst, al of niet lichte afwijkingen van het origineel, een en ander op straffe van een boete van € 2500,- voor elke dag dat de overtreding duurt, onverminderd het recht van de licentienemer ( Enrico Benetti) en de model- en merkhouder gebruik te maken van de mogelijkheden die de wet biedt.

Art. 16. Ontbinding

1. Onverminderd de Enrico Benetti verder toekomende rechten en het elders in deze voorwaarden bepaalde, heeft Enrico Benetti de bevoegdheid, zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bij aangetekend schrijven met onmiddelijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst haar overeenkomst met de wederpartij geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de wederpartij;
-surséance van betaling aanvraagt, zijn faillissement wordt aangevraagd, de vrije beschikking over zijn vermogen en/of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest, of op enig onderdeel van zijn bezittingen en/of vermogen verliest, of op enig onderdeel van zijn bezittingen en/of vermogen beslag wordt gelegd en ingeval wederpartij zijn bedrijf verkoopt of liquideert ,de wederpartij een of meerdere van haar verplichtingen voortvloeiende uit de betreffende overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt en zij deze tekortkoming niet binnen 7 kalenderdagen na door Enrico Benetti hiertoe schriftelijk gemaand te zijn, heeft opgeheven.

2. Indien Enrico Benetti gebruikt maakt van haar bevoegdheid overeenkomstig lid 1 van dit artikel, is Enrico Benetti ten aanzien van de wederpartij niet consument tevens bevoegd de onbetaald gebleven zaken te allen tijde, zonder voorafgaand bericht en op kosten en risico van de wederpartij, terug te nemen en wordt Enrico Benetti door de wederpartij gemachtigd het terrein van de wederpartij te betreden om zo de goederen terug te nemen. In geval van een dergelijke ontbinding heeft Enrico Benetti recht op vergoeding van de dien ten gevolge door deze geleden schade die tenminste 50% zal bedragen van de verkoopprijs van de betreffende order.

3. Indien sprake is van een ontbinding door een consument binnen 7 dagen na aflevering van de overeenkomst, zoals omschreven in artikel 4 lid 4 van deze voorwaarden, zijn het risico en de kosten van retourneren voor rekening van de consument. De door de consument op de ontbinding van toepassing zijnde betaalde koopprijs worden door Enrico Benetti binnen 30 dagen na ontbinding aan de consument terugbetaald.

artikel 17.

Indien en voor zover een bepaling van deze voorwaarden op basis van de wet als onredelijk bezwarend wordt beschouwd jegens een wederpartij die consument is (zijnde een natuurlijk persoon niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf), en die wederpartij vernietigt dat beding, dan treedt in de plaats van het vernietigde beding een beding dat niet onredelijk bezwarend is maar de belangen van Enrico Benetti zo goed mogelijk beschermt.

Artikel 18.

Enrico Benetti is gerechtigd de onderhavige voorwaarden te wijzigen Wijzigingen zullen ook gelden met betrekking tot reeds afgesloten overeenkomsten. Enrico Benetti zal deze wijzigingen tijdig bekend maken. De wederpartij is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen met ingang van de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, indien zij de gewijzigde voorwaarden niet wenst te accepteren.

Art. 19. Valutabeding

Enrico Benetti behoudt zich het recht voor bij veranderingen in de valutaverhouding tussen Nederland en een of meer van Enrico Benetti`s leveranciers de overeenkomst te annuleren.

Art. 20. Geschillen

1. Op alle door Enrico Benetti gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen van welke aard ook, die tussen Enrico Benetti en haar wederpartij mochten rijzen, het treffen van voorlopige of bewarende maatregelen daaronder begrepen, zullen worden berecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van Enrico Benetti, onverminderd het recht van Enrico Benetti te kiezen voor de door de Wetgever aangewezen rechter. Indien dat een andere rechter is als dan de rechter van de plaats van vestiging van Enrico Benetti en Enrico Benetti legt het geschil voor aan de rechter van de plaats van vestiging van Enrico Benetti, dan is de wederpartij die consument is gerechtigd om binnen 6 weken nadat Enrico Benetti zich schriftelijk op dit beding heeft beroepen, voor beslechting volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN
LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN
VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID ENRICO BENETTI B.V. GEVESTIGD EN KANTOORHOUDENDE TE OUD BEIJERLAND

Art. 1. Toepasselijkheid

1. Deze leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met, leveringen van en werkzaamhe-den verricht door Enrico Benetti B.V., hierna te noemen Enrico Benetti. Afwijkende bedingen, afspraken of regelingen gelden slechts indien en voorzover door Enrico Benetti schriftelijk wordt bevestigd. Indien een bepaling van deze voorwaarden alleen geldt voor consumenten of alleen voor niet consumenten wordt dat vermeld.

2. Door met Enrico Benetti een overeenkomst aan te gaan doet de wederpartij afstand van eventueel door hem gehanteerde voorwaarden, hoe dan ook genaamd, zodat op alle overeenkomsten uitsluitend de door Enrico Benetti gehanteerde voorwaarden toepasselijk zijn.

3. Indien de wederpartij een consument betreft die een aanpassing van deze voorwaarden met Enrico Benetti overeenkomt wordt hij aangemoedigd deze aanpassing schriftelijk te doen bevestigen om misverstanden over de verwachtingen van partijen te voorkomen.

4. Iedere bestelling van producten wordt aangemerkt als een aanbod van de wederpartij om producten met toepasselijkheid van deze voorwaarden te kopen.

Art. 2. Algemeen

1. Onder "de wederpartij" wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: iedere rechts- of natuurlijk persoon, die met Enrico Benetti een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten.
Onder consument een natuurlijk persoon niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf en onder niet consument iedere rechts- of natuurlijke persoon handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

2. Wijzigingen van een overeenkomst, waardoor nadelige gevolgen voor Enrico Bentti zouden ontstaan, en annulering van een overeenkomst, zijn zonder toestemming van Enrico Benetti onverbindend, behalve zulks op grond van de wet gevorderd zou kunnen worden of in zover hierin door de voorwaarden wordt voorzien.

3. Bedingen, op grond waarvan Enrico Benetti een leveringsverplichting op zich neemt zonder dat de wederpartij zich tot afname der betrokken goederen verbindt, dan wel op grond waarvan de hoeveelheid en/of de prijs van de te leveren respectievelijk af te nemen goederen aan een voorbehoud zijn verbonden, zijn onverbindend.
Enrico Benetti BV Akte van depot 24/2016 13 april 2016

Art. 3. Aanbiedingen en offertes

1. Alle door Enrico Benetti gedane aanbiedingen en offertes, waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, zijn geheel vrijblijvend. Toezending van offertes, in welke vorm dan ook, verplicht Enrico Benetti niet tot levering.

2. Enrico Benetti heeft het recht een opdracht zonder opgave van redenen te weigeren.

Art. 4. Totstandkoming van de overeenkomst

1. Enrico Benetti is aan haar schriftelijke aanbiedingen en aan door wederpartij aan Enrico Benetti gegeven opdrachten eerst dan gebonden, wanneer Enrico Benetti de aanvaarding schriftelijk heeft bevestigd.

2. Later en in afwijking van lid 1 gemaakte aanvullende afspraken, wijzigingen en/of toezeggingen hetzij mondeling, hetzij schriftelijk gedaan door niet statutair bevoegde of zij die niet krachtens procuratie/lastgeving volmacht hebben, zijn niet bindend, tenzij deze door Enrico Benetti en wederpartij schriftelijk worden bevestigd.

3. Ingeval de wederpartij naar oordeel van Enrico Benetti niet voldoende kredietwaardig blijkt voor de nakoming van de overeenkomst, is Enrico Benetti gerechtigd al haar contractuele verplichtingen op te schorten, onverminderd de aan Enrico Benetti krachtens de wet of deze voorwaarden toekomende rechten.

4. Aan consumenten komt het recht toe de koopovereenkomst eenzijdig zonder opgave van redenen te ontbinden binnen 30 werkdagen na ontvangst van het produkt. Enrico Benetti komt in dat geval het recht toe hiervan een schriftelijke bevestiging van de consument te verlangen.

Art. 5. Prijzen en Tarieven

1. Alle door Enrico Benetti gedane prijsopgaven zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van prijswijziging, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

2. Prijzen van Enrico Benetti zijn gebaseerd op (kost)prijsbepalende factoren, geldend op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst. Indien vóór de levering of, indien in termijnen wordt geleverd, tijdens de levering enige verhoging van de (kost)prijs bepalende factoren optreedt heeft Enrico Benetti het recht een evenredige verhoging aan de wederpartij in rekening te brengen.
Enrico Benetti BV Akte van depot 24/2016 13 april 2016

3. De door Enrico Benetti vermelde prijzen zijn steeds exclusief B.T.W., invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Enrico Benetti is gerechtigd elke wijziging in deze tarieven aan de wederpartij door te berekenen.

4. In geval van consumentenkoop worden de prijs en overige kosten waaronder die van vervoer, duidelijk vermeld in de offerte, en of orderbevestiging en in de factuur.

5. Indien de wederpartij een consument betreft is die consument gerechtigd de overeenkomst te ontbinden als de prijsverhoging binnen drie maanden na sluiten van de overeenkomst plaatsvindt.

Art. 6. Levering

1. De levering geschiedt franco huis of magazijn van de wederpartij tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Voor zendingen met een factuurwaarde van minder dan 450,- zal bij niet consumenten een toeslag voor behandelingskosten en vracht in rekening worden gebracht. Bijzondere en/of door deze wederpartij gewenste verpakkingen worden eveneens extra in rekening gebracht. De wijze van verzending en het middel van vervoer aan de wederpartij zijn ter keuze van Enrico Benetti.

2. De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment dat de te leveren goederen het magazijn van Enrico Benetti verlaten. Vanaf het moment van levering zijn de goederen voor risico van de wederpartij. Bij levering aan consumenten gaat het risico over op de consument vanaf het moment van bezorging van het (de) product(en).

3. Alle door Enrico Benetti opgegeven leveringstermijnen zijn slechts benaderend en nooit verbindend. De opgegeven leveringstermijn draagt geen fataal karakter, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Bij overschrijding van de levertijd met meer dan 30 dagen anders dan door overmacht is de wederpartij gerechtigd Enrico Benetti schriftelijk een redelijke termijn te stellen alsnog te leveren. Indien niet binnen die termijn geleverd wordt is de wederpartij gerechtigd de bestelling te annuleren, zonder enige aanspraak op schadevergoeding.

4. Consumenten zijn tot het moment van levering gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden indien levering niet binnen 30 dagen na overeengekomen leveringsdatum heeft plaatsgevonden, zonder enige aanspraak op schadevergoeding.
Indien van deze bevoegdheid gebruik wordt gemaakt dient de consument hiervan voor de levering schriftelijk aan Enrico Benetti melding te maken.
Enrico Benetti BV Akte van depot 24/2016 13 april 2016

Art. 7. Opslag

1. De wederpartij is verplicht het gekochte binnen de overeengekomen termijn af te nemen.
Indien de wederpartij niet vóór het verstrijken van de leverings-termijn de goederen afneemt en/of de wederpartij de goederen weigert, heeft Enrico Benetti het recht, om zonder voorafgaande ingebrekestelling de overeenkomst, voorzover deze nog niet is uitgevoerd, ontbonden te verklaren, onverminderd het recht van Enrico Benetti om volledige vergoeding van de geleden schade te vorderen. De geleden schade wordt gesteld op tenminste 50 % van de verkoopprijs van het niet afgenomen gedeelte. Indien de wederpartij een consument betreft blijft Enrico Benetti gerechtigd op de volledige verkoopprijs.

2. Desgewenst kan Enrico Benetti er voor kiezen de goederen voor rekening en risico van de wederpartij, daaronder begrepen het risico van kwaliteitsvermindering, in haar magazijn of elders opslaan. Door zodanige opslag worden de goederen geacht te zijn geleverd. Van deze opslag dient onverwijld, onder inzending van de factuur ter zake van levering, aan de wederpartij schriftelijk kennis te worden gegeven.

Art. 8. Overmacht

1. In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is Enrico Benetti gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren of tijdelijk op te schorten zonder dat de wederpartij en/of derden aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kunnen doen gelden. Onder overmacht wordt ondermeer, maar niet uitsluitend verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, bedrijfstoring, storingen in het verkeer of transport, in (data) netwerken, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuur -rampen, brand, atoomreacties, machinebreuk en overigens alle omstandigheden waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst, naar redelijkheid en billijkheid niet van Enrico Benetti kan worden gevergd.

2. Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele door Enrico Benetti is uitgevoerd, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Enrico Benetti gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Art. 9. Aansprakelijkheid

Enrico Benetti is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, welke voor de wederpartij of voor derden mocht ontstaan als gevolg van het gebruik van producten van Enrico Benetti, tenzij de geldende wettelijke regelingen en/of de onderhavige voorwaarden uitdrukkelijk anders bepalen, in welk geval de aansprakelijkheid van Enrico Benetti jegens ;
de wederpartij niet consument is beperkt tot het vergoeden van de directe schade, niet zijnde bedrijfsschade, gederfde winst of andere gevolgschade, van de wederpartij met een maximum van € 5000,- per gebeurtenis en
een derde, voorzover de aansprakelijkheid van Enrico Benetti jegens deze derde verder zou gaan dan de aansprakelijkheid van Enrico Benetti jegens de wederpartij, beperkt tot het vergoeden van de door deze derde geleden schade, als ware de schade geleden door de wederpartij en vrijwaart de wederpartij Enrico Benetti voor het meerdere.
de wederpartij consument in alle gevallen ten aanzien van schade aan zaken beperkt is tot het bedrag van ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

Art. 10. Reclames/ non-conformiteit

1. Onder reclames dienen te worden verstaan, alle grieven van de wederpartij terzake van de hoedanigheid ener leverantie, niet zijnde afwijkingen ten aanzien van de technische uitvoering en het model die aan de fabrikant en Enrico Benetti zijn toegestaan, voorzover hierdoor de waarde van het geleverde niet ten ongunste wordt beïnvloed.

2. De wederpartij is verplicht de geleverde goederen, inclusief de verpakking, terstond bij aflevering te controleren op tekorten en/of beschadigingen, danwel deze controle uit te voeren na mededeling van Enrico Benetti dat de goederen ter beschikking van de wederpartij staan.

3. Geconstateerde tekorten en/of beschadigingen dienen door de wederpartij niet consument bij aflevering op de factuur/vrachtbrief te worden vermeld, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt het geleverde te hebben aanvaard. Reklames dienaangaande worden dan niet meer in behandeling genomen.

4. Reklames door niet consumenten kunnen slechts geldend worden gemaakt, indien ze schriftelijk zijn ingediend en het reklame-advies, hetwelk een omschrijving van de reklame dient te bevatten, binnen 8 dagen na de levering in het bezit van Enrico Benetti is, onverminderd het bepaalde in de volgende leden. Consumenten zijn gehouden Enrico Benetti binnen bekwame tijd na ontdekking op de hoogte te stellen van de non-conformiteit, zichtbare afwijkingen met de orderbevestiging.

5. In geval van een gerechtvaardigde reklame is Enrico Benetti verplicht de gereclameerde goederen zo spoedig mogelijk te vervangen, zonder dat Enrico Benetti aansprakelijk kan worden gesteld voor de geleden schade. Geen reclames kunnen ten gelden worden gemaakt die een gevolg zijn van door de wederpartij onjuist en onvolledig doorgegeven gegevens.

6. Door het indienen van een reklame wordt de betalingsplicht van de wederpartij ten aanzien van de in geschil zijnde goederen niet opgeschort.

7. Gereclameerde zaken dienen slechts geretourneerd te worden, wanneer Enrico Benetti daarmee akkoord gaat. De kosten en het risico verbonden aan het franco verzenden van zaken op het door Enrico Benetti aangewezen adres en het opnieuw verzenden aan de wederpartij, zijn voor de wederpartij.

Art. 11. Garantie

1. Enrico Benetti staat in voor de deugdelijkheid, alsmede de kwaliteit van de door haar geleverde en/of de door haar verwerkte goederen, een en ander met inachtname van hetgeen elders in deze voorwaarden bepaald.

2. Garantie voor, door Enrico Benetti, elders ingekochte goederen wordt slechts gegeven indien en voorzover de desbetreffende fabrikant/leverancier garantie verstrekt.

3. Garantieaanspraken omvatten slechts het repareren of laten repareren van eventuele constructie en/of fabricagefouten. Alle schade, zowel directe als ook indirecte, ontstaan door het niet naar behoren functioneren van de door Enrico Benetti geleverde goederen, valt buiten de garantie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Enrico Benetti.

4. Aanspraken op garantie worden niet erkend, indien bij het gebruik van het artikel de fabrieksvoorschriften niet zijn opgevolgd, indien het geleverde voor andere dan de normale doeleinden wordt gebruikt dan wel op onoordeelkundige wijze behandeld, gebruikt of onderhouden is.

5. Reparatie van of wijziging aan het geleverde door de wederpartij zonder overleg met of schriftelijke toestemming van Enrico Benetti, doet elke aanspraak op garantie vervallen.

6. Indien de wederpartij zijn verplichting(en) niet nakomt, wordt Enrico Benetti als gevolg hiervan eveneens ontheven van haar (garantie)verplichting(en).

Art 12. Reparatie

1. Reparatie van de door Enrico Benetti geleverde goederen wordt uitgevoerd met inachtneming van het elders in deze voorwaarden bepaalde en geschiedt naar beste kunnen en weten.

2. Enrico Benetti is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van in reparatie gegeven goederen, tenzij Enrico Benetti opzet of grove schuld verweten kan worden.

3. Indien met de wederpartij is overeengekomen dat de gerepareerde goederen door deze zouden worden afgehaald en hij, na herhaalde schriftelijke mededeling dat de zaken gereed staan, deze verplichting schendt, is Enrico Benetti gerechtigd de zaken te verkopen.

Art. 13. Betaling

1. Alle betalingen dienen bij levering contant te geschieden, danwel binnen 30 dagen na faktuurdatum te worden gestort op een door Enrico Benetti aangewezen bank- of girorekening, behoudens in geval sprake is van een wederpartij consument. In dat geval dient de betaling bij vooruitbetaling plaats te vinden op het tijdstip dat vermeld is op de orderbevestiging op een door Enrico Benetti aangewezen bank of girorekening. De order wordt eerst nadien in behandeling genomen.

2. Bij betaling per giro of per bank geldt als datum van betaling de dag van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Enrico Benetti.

3. Enrico Benetti is niet verplicht de wederpartij vooraf opmerkzaam te maken op het verstrijken van een betalingstermijn of hem rekeninguittreksels en dergelijke te zenden, tenzij anders is overeengekomen.

4. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de wederpartij van rechtswege in verzuim. Vanaf de datum dat de wederpartij in verzuim is (vervaldatum van de faktuur) is Enrico Benetti zonder nadere ingebrekestelling, - in geval van een consument wederpartij nadat een herinnering met een betalingstermijn van 14 dagen is uitgegaan en daarop geen betaling is gevolgd, - gerechtigd aanspraak te maken op rente en buitengerechtelijke kosten conform onderstaande bepalingen:

5. rente;
Over de achterstallige bedragen is Enrico Benetti gerechtigd rente in rekening te brengen tegen een rentevoet van 1,5 % per maand, voor elke maand of gedeelte daarvan, te rekenen vanaf de vervaldatum (zijnde 30 dagen na faktuurdatum).

6. buitengerechtelijke incassokosten;
Alle op de invordering vallende kosten, waaronder zowel de ge-rechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten, zijn voor rekening van de wederpartij.
De buitengerechtelijke incassokosten worden indien de wederpartij een consument is berekend conform het ”besluit Vergoeding Buitengerechtelijke incassokosten”, zoals genoemd in artikel 6.96 lid 4 BW.
Indien de wederpartij een rechtspersoon is of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep op bedrijf bedragen de buitengerechtelijke kosten 15 % van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 40, onverminderd het recht van Enrico Benetti de daadwerkelijke buitengerechtelijke kosten te vorderen, indien deze meer mochten bedragen. Onder daadwerkelijke kosten worden begrepen de gebruikelijke tarieven van de zonodig door Enrico Benetti ingeschakelde advocaat, respectievelijke deurwaarder of incassobureau, alsook de interne kosten.

7. Enrico Benetti heeft steeds het recht om zowel vóór als ná totstandkoming van de overeenkomst voor de betaling zekerheid te verlangen.Het bovenstaande onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door Enrico Benetti totdat de zekerheid is gesteld; een en ander onverminderd het recht van Enrico Benetti op nakoming, schadevergoeding en/of gehele of gedeeltelijke annulering van de overeenkomst, een en ander zonder enige rechtelijke tussenkomst en zonder dat Enrico Benetti deswege tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

Art 14. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle geleverde zaken blijven eigendom van Enrico Benetti zolang de wederpartij niet volledig aan al zijn betalingsverplichtingen terzake heeft voldaan.

2. Indien het recht van de staat van bestemming van een voor uitvoer bestemde zaak gunstiger is voor Enrico Benetti, kunnen partijen overeenkomen dat de goederenrechtelijke gevolgen van het eigendomsvoorbehoud worden beheerst door het recht van de staat van bestemming.

3. De wederpartij is verplicht voor zorgvuldige behandeling van de geleverde zaken zorg te dragen en mist het recht de aken aan derden af te staan of af te dragen of in onderpand te geven, te belenen, of uit de ruimte waar zij geleverd zijn te verwijderen of te doen verdwijnen, totdat de gehele koopsom en eventueel daarbij komende kosten volledig zijn betaald.

4. Elke betaling geschiedt in mindering op eventueel verschuldigde(incasso) kosten en rente en voorts tot voldoening van de oudst onbetaald gebleven faktuur.

Art. 15. Merken en modellenrecht

1. Enrico Benetti heeft de licentie op het (woord en beeld) merkenrecht Enrico Benetti.

2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Enrico Benetti mogen de merken of modellen waarvan Enrico Benetti licentienemer is niet worden nagemaakt of nagebootst, al of niet lichte afwijkingen van het origineel, een en ander op straffe van een boete van € 2500,- voor elke dag dat de overtreding duurt, onverminderd het recht van de licentienemer ( Enrico Benetti) en de model- en merkhouder gebruik te maken van de mogelijkheden die de wet biedt.

Art. 16. Ontbinding

1. Onverminderd de Enrico Benetti verder toekomende rechten en het elders in deze voorwaarden bepaalde, heeft Enrico Benetti de bevoegdheid, zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bij aangetekend schrijven met onmiddelijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst haar overeenkomst met de wederpartij geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de wederpartij;
-surséance van betaling aanvraagt, zijn faillissement wordt aangevraagd, de vrije beschikking over zijn vermogen en/of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest, of op enig onderdeel van zijn bezittingen en/of vermogen verliest, of op enig onderdeel van zijn bezittingen en/of vermogen beslag wordt gelegd en ingeval wederpartij zijn bedrijf verkoopt of liquideert ,de wederpartij een of meerdere van haar verplichtingen voortvloeiende uit de betreffende overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt en zij deze tekortkoming niet binnen 7 kalenderdagen na door Enrico Benetti hiertoe schriftelijk gemaand te zijn, heeft opgeheven.

2. Indien Enrico Benetti gebruikt maakt van haar bevoegdheid overeenkomstig lid 1 van dit artikel, is Enrico Benetti ten aanzien van de wederpartij niet consument tevens bevoegd de onbetaald gebleven zaken te allen tijde, zonder voorafgaand bericht en op kosten en risico van de wederpartij, terug te nemen en wordt Enrico Benetti door de wederpartij gemachtigd het terrein van de wederpartij te betreden om zo de goederen terug te nemen. In geval van een dergelijke ontbinding heeft Enrico Benetti recht op vergoeding van de dien ten gevolge door deze geleden schade die tenminste 50% zal bedragen van de verkoopprijs van de betreffende order.

3. Indien sprake is van een ontbinding door een consument binnen 7 dagen na aflevering van de overeenkomst, zoals omschreven in artikel 4 lid 4 van deze voorwaarden, zijn het risico en de kosten van retourneren voor rekening van de consument. De door de consument op de ontbinding van toepassing zijnde betaalde koopprijs worden door Enrico Benetti binnen 30 dagen na ontbinding aan de consument terugbetaald.

artikel 17.

Indien en voor zover een bepaling van deze voorwaarden op basis van de wet als onredelijk bezwarend wordt beschouwd jegens een wederpartij die consument is (zijnde een natuurlijk persoon niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf), en die wederpartij vernietigt dat beding, dan treedt in de plaats van het vernietigde beding een beding dat niet onredelijk bezwarend is maar de belangen van Enrico Benetti zo goed mogelijk beschermt.

Artikel 18.

Enrico Benetti is gerechtigd de onderhavige voorwaarden te wijzigen Wijzigingen zullen ook gelden met betrekking tot reeds afgesloten overeenkomsten. Enrico Benetti zal deze wijzigingen tijdig bekend maken. De wederpartij is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen met ingang van de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, indien zij de gewijzigde voorwaarden niet wenst te accepteren.

Art. 19. Valutabeding

Enrico Benetti behoudt zich het recht voor bij veranderingen in de valutaverhouding tussen Nederland en een of meer van Enrico Benetti`s leveranciers de overeenkomst te annuleren.

Art. 20. Geschillen

1. Op alle door Enrico Benetti gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen van welke aard ook, die tussen Enrico Benetti en haar wederpartij mochten rijzen, het treffen van voorlopige of bewarende maatregelen daaronder begrepen, zullen worden berecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van Enrico Benetti, onverminderd het recht van Enrico Benetti te kiezen voor de door de Wetgever aangewezen rechter. Indien dat een andere rechter is als dan de rechter van de plaats van vestiging van Enrico Benetti en Enrico Benetti legt het geschil voor aan de rechter van de plaats van vestiging van Enrico Benetti, dan is de wederpartij die consument is gerechtigd om binnen 6 weken nadat Enrico Benetti zich schriftelijk op dit beding heeft beroepen, voor beslechting volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.